Loading
0725 332 071 office@ecowindsolar.ro
Str. Burdujeni nr.14 sect.3 Bucuresti

Blog

ACTE PROSUMATOR – ANEXA 2

Nr. Utilizator …………………………………………………………….

Partener afaceri ……………………………………………………….

Cont contract …………………………………………………………..

Ob. Conectare …………………………………………………………

Loc consum …………………………………………………………….

Chitanta nr. …………………………………..din ……………………

 

 

ANEXA 2- N O T I F I C A R E

privind racordarea la un loc de consum existent a unei instalații de producere a energiei electrice cu putere instalată

de cel mult 100 kW pe loc de consum

 

Utilizatorul …………………, cu domiciliul  în …………………………., telefon ………………., e-mail ……………………., CNP …………………, cod de înregistrare fiscală ………………………………, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. …………………………………., reprezentat prin ……………………………………………………, în calitate de …………………………………………………, contul ………………………………………………….., deschis la banca ………………………………………………., sucursala ……………………………….., reprezentat prin împuternicit/persoană fizică autorizată/reprezentant al operatorului economic atestat/furnizor de energie electrică …………………………………………………………………………………, CNP ……………………………………………………….., cu domiciliul/sediul în județul …………………………………………, municipiul/orașul/comuna/sat/sector ………………………………………………………., cod poștal ………………………….., str. …………………………………………………………………………………………….., nr. ………., bl. ……….., sc. ………, et. ………, ap. ………, telefon/telefon mobil/fax  …………………………………../…………………………………./………………………………., e-mail …………………………………………………………………….., nr./data act autorizare ………………………………, emis de……………………………………….

 

Notific prin prezenta racordarea la locul de consum existent situat ……………………………………….. cod Loc consum ……………….. a unei instalații de producere a energiei electrice cu putere maximă simultană ce poate fi evacuată în rețeaua de distribuție de ………..kW     ………… kVA.

 

Prin prezenta notificare, solicit:

– înlocuirea contorului existent la locul de consum cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri;

– punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice.

 

Date tehnice și energetice aferente instalației de producere a energiei electrice:

 

Generatoare asincrone si sincrone

Nr.

crt.

Nr. UG

Tip UG

 (As, S)

Tip UG (T,H,E)

Un

UG

(V)

Pn

UG (kW)

Sn

UG (kW)

Pi total (kW)

Pmax

produsă

de UG

(kW)

Pmin

produsă

de UG

(kW)

Qmax

(kVAr)

Qmin

(kVAr)

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijloace de compensare a energiei reactive:

 NU                  □ DA

Nr.

crt.

Tip echipament

de compensare

Qn

(kVAr)

Qmin (kVAr)

Qmax (kVAr)

Nr. trepte*

Observații

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

* Se completează dacă  tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generatoare fotovoltaice:

Nr.

crt.

Nr. panouri

Tip panou

Pi panou

(c.c.)

(kW)

Pi total panouri

(c.c.)

(kW)

Pmax debitat de panouri

(c.c.)

(kW)

Pi total panouri pe 1 invertor (c.c.)

(kW)

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

         

 

 

Invertoare

Nr.

crt.

Nr. invertoare

Tipul invertoarelor

Un invertor

(c.a.)

(V)

Pi invertor

(c.a.)

(kW)

Pmax invertor evacuată în rețea

(c.a.)

(kW)

Observații

1

2

3

4

5

6

7

 

1

 

 

 

 

 

 

Notă:

U.G. = unitate generatoare; Panou = panou fotovoltaic; As – asincron; S – sincron; T – termo; H – hidro; E – eolian;

Qn – Putere reactivă nominal; Qmax = Putere reactivă maximă; Qmin = Putere reactivă minimă;

c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ;

Pn = putere activa nominal; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; Pmin = putere activă minimă; Sn = putere aparentă nominală;

Un = tensiune nominală;

 

Serviciile interne ale instalației producere:

Pi servicii interne

 

kW

Puterea maxima simultan absorbita servicii interne

 

kW

 

Anexez prezentei următoarele documente:

  1. a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului sau a altor autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz;
  2. b) certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului, prin care se dovedeşte că persoana juridică nu desfăşoară ca activitate principală producerea de energie electrică;
  3. c) procesul-verbal care confirmă recepţia la terminarea lucrărilor aferente instalației de producere a energiei electrice;
  4. d) buletinul de încercare a prizei a pământ;
  5. e) fișele tehnice ale invertoarelor și unităților generatoare cu datele și funcțiile corespunzătoare, emise de fabricant, în copie;
  6. f) schema electrică monofilară a instalației de producere a energiei electrice și modul de racordare a acesteia în instalația de utilizare existentă, cu precizarea protecțiilor prevăzute și reglajele acestora.

 

În sprijinul solicitării mele, transmit următoarele informații privind:

  1. a) deținerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile

 NU DETIN        DETIN

Detalii schemă alimentare

 

Capacitate baterii de acumulatoare

 

 

 

  1. b) echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare, altele decât cele aparținând operatorilor de distribuție, și caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice;

X NU                □ DA

Nr. crt.

Serie contor

Tip contor

Date tehnice

1

2

3

4

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că datele și informațiile cuprinse în prezenta cerere sunt autentice şi că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul.

 

 

 

 

 

 

Data                                                                                                     SOLICITANT/ÎMPUTERNICIT

……………………………….                                                                         …………………………………………………….  

                                                                                                            (nume, prenume, semnătură)

 

 

Prin semnarea prezentei cereri confirm primirea unui exemplar al Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ce conţine printre altele, informaţii referitoare la scopul şi temeiul prelucrăriii, durata prelucrării, drepturile mele, măsuri de securitate, reclamaţii etc.                

 

Data                                                                                                     SOLICITANT/ÎMPUTERNICIT

……………………………….                                                                         …………………………………………………….  

                                                                                                            (nume, prenume, semnătură)